Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935
The database contains 18693 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Preliminary observation of the inhibitory effect of emitted qi on transplanted tumors in mice Zhao Shan//Mao Xiaoyn//Zhao Bangzhu//Li Zhaohui//Zhou Deohung 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Analgesic effect of emitted qi on white rats Yang Kongshun//Xu Hong//Guo Zhongliang//Zhao Bangzu//Li Zhaohuei 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Influence of electrical lesion of the periaqueductal gray (PAG) on the analgesic effect of emitted qi in rats Yang Kongshun//Guo Zhongliang//Xu Hong 1//Lin Housheng//// 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Molecular biological effects of emitted qi on man Luo Sen//Chai Shaoai//Yi Weiyuan//Ren Hetian//Cao Baozheng 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Experimental study of fasting with qigong exercises Huang Guanghua//Shen Xiaojun//Zhou Zhenhe 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
EEG coherence and topography in superquiescent state Zhou Bomin//He Zhongji 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Effect of different qigong exercises on EEG manifested by computer analysis He Qingnian//Zhang Jianzhou//Li Jingzen 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Observation of the power spectrum and topography of EEG in the qigong state Pan Weixing//Zhang Lufeng//Xia Yang//Xu Aimin 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Investigation of the biological effect of emitted qi with fluorescence probes Wu Rongqing//Xi Xiaoming//Chen Ling//Qi Songping 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Effect of emitted qi and infrasonic sound on somatosensory evoked potential (SEP) and slow vertex response (SVR) Peng Xueyan//Liu Guolong 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Preliminary exploration of the neural mechanisms of the qigong state based on the method of auditory evoked responses Cui Rongqing//Liu Gulong 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Influence of emitted qi on the auditory brainstem evoked responses (ABER) and auditory middle latency evoked responses (MLR) in cats Liu Guolong//Wan Pei//Peng Xueyan//Zhong Xuelong 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Neural mechanisms of the qigong state and the effects of emitted qi Liu Guolong//Cui Rongqing//Niu Xin//Peng Xueyan 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Effect of emitted qi on mouse spleen cells and tumor cells in vitro Gu Ligang 1//Yan Xuanzuo 1//Tao Jundi 1//Zhang Li 1//Xu Yin 1//Zhou Yong 1//Hai Neihou 2//Zhong Xulong 2//Lian Shanhe 2 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Immune regulation effect of emitted qi on immunosuppressed animal model Zhang Li//Yan Xuanzuo//Wang Shuhua//Tao Jundi//Gu Ligan//Xu Yin//Zhou Young//Liu Dong 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Effect of emitted qi on reprefusion injury of myocardium Qigong Science Institute 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Influence of qigong on the declined intelligence of the aged Sun Fuli 1//Lei Sumping 1//Yan Yiai 1//He Qingnian 2 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Effects of emitted qi on immune functions in animals Li Caixi//Jinlong ?//Liu Zhiyun//Zhao Guang//Zhang Yu//Zhang Guoxi 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Studies of qigong effect on the human body [via] macro and micro circulatory parameters measurement Xiu Ruijuan//Ying Xiaoyou//Cheng Jun//Duan Chouggao//Tang Tao 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Preliminary study of the biological effects of qigong Tang Cimei//Sun Lihua//Aheng Lianxing//Xiang Xiaokuan 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935