Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801
The database contains 16015 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Author Affiliation Journal Date
The intention control effect of qigong imagery on electrogastric activity in man Feng Yangzheng 1//Qin Chao 2//Yu Youmin 3//Wang Ruongguang 4 Institute for Industrial Health of National Mechanical Industry Committee, Xian, China [1] //Dept of... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
A comparative study of qigong and biofeedback therapy Li Li//Qin Chao//Yang Shengling//Wei Baolin//Jiang Sainan//Du Chusheng//Shi Jianhua//Dong Enxia//Yang Lifeng//Wang Wei//Wu Hongying Qigong and Biofeedback Section, Dept of Physiology, Xi’an Medical University, Xian, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The application of auto-regressive model in feature extraction of EEG in superquiescence Hong Zhi//Hu Zhongji Zhejiang University, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Action on NAD of human body field (measurement of UV spectral changes) Wa Dazhi//Zhang Anqi//Qi Wenqi//Chen Lixing//Liu Baodui Material Dept of U.S.T.C., Central of Structure Analysis, Dept Applied Chemistry, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The experimental foundation of Ziwuliuzhu and its application to qigong Jia Bin//Huang Jiayu//Bian Zhenzhong//Wang Bin Human Body Science Research Centre, Xian Jiaotong University, Xian, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Excitatory actions of qigong on nerve-muscle synapsis transmission in rat and insect Liu Anxi//Zhan Jing//Shong Changling//Mang Xishang Dept of Biology, Nankai University, Tianjin, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Abnormal effects in measurements of parapsychology Zhu Nianning//Luo Xing//Zhen Tianming Yunnan University, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Acoustical characteristics of waiqi Zhang Dejun 1//Xia Shuangquan 2//Shi Genhuo 3//Song Xinhong 4 Wuhan Institute of Physics, Academia Sinica, China [1] //Wuhan Academy of Physical Culture, China [2... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Observation and spectrum analysis of peripheral microcirculation in qigong state Qu Jixun 1//Wei Xiaoyang 1//Yang Shuzi 1//Sheng Gang 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 Huazhong University of Science and Technology, China [1] //Wuhan Institute of Physical Education, Ch... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The taiji pattern -- the true features. Part I Xia Shuangquan Wuhan Physical Education College, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of qigong on lipid peroxides (LPO) of human serum Wang Yuqin//Zhang Guifang//Zhang Yanfang//Wang Ximin Dept of Physiology, Jiamusi Medical College, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effect of qi on making laser holographic grating Tian Laike 1//Zhang Jiyue 1//Zhang Yuanming 2 Physical Dept, Northwestern University [1] //Commercial Bureau, Wenjiang County, Sichuan Province, C... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Immediate effects of 'voice massage' treatment on the speaking voice of healthy subjects Laukkanen AM//Leppanen K//Tyrmi J//Vilkman E Department of Speech Communication and Voice Research, University of Tampere, Tampere, Finland. Anne... Folia Phoniatr Logop 2005 VIEW
Detection and analysis of pulse wave in the state of human peculiar functioning Qu Jixun 1//Wei Xiaoyang 1//Yang Shuzi 1//Sheng Gang 1//Xia Shuangquan 2//Xie Zhaohui 2//Shong Xinhong 2 Huazhong University of Science and Technology, China [1] //Whuan Institute of Physical Education, Ch... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of the mice tumors treated by qigong waiqi Lin Bingsui 1//Dou Guirong 1//Cui Zhenhuan 1//Yun Shulan 1//Feng Guanglai 2//Wang Mengpin 2//Feng Xingping 2 Dept of Experimental Oncology, Tianjin Medical College, China [1] //Institute of Bei Yang Qigong, Ti... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The first survey of the qigong man’s information Xu Shuju//Cao Chiping//Uang Ziyun Xi’an Medical University, Xi'an, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Special physiological functional qigong state -- the best functional state of high integration Wang Xiuguo//Liu Liyuan//Zhang Guifang Research Laboratory of Human Body Science, Jiamusi Medical College, Jiamusi, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary observation of the effects of qigong waiqi on EEG waves and rhythm Zhan Guilin 1//Han Dan 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 Dept of Physiology, Hubei Medical College, China [1] //Dept of Qigong Research, Wuhan Physical Educa... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Mechanism for treatment of diseases in nervous system with qigong Waiqi Wang Ximin//// Jiamusi College, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Observation on biological effects of the outgoing qi: III. the effects of outgoing qi on serum HBsAg titre and the surviving period of allograft Wang Liren//Wang Hong//Fang Jianming//Liang Zhihui//Bi Aihua Dept of Microbiology & Immunology, Tongji Medical University, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801