Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
The database contains 18610 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
[Comparative study on curative effects of stroke treated with acupuncture by NIRS]. Li H, Hou ZW, Bai YL, Gu SZ. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Nov VIEW
[Comparative study on acupoint pressing and medication for angina pectoris due to coronary heart disease]. Wang YM, Wang QY, Zhang J, Guo YL. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Jul VIEW
[Comparative study on abdominal acupuncture and western medicine for treatment of menopause depressive disorder]. Wang XY, Li XY, Deng AJ, Bo ZY. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov VIEW
[Comparative study of reflectance spectroscopy of women's acupoints around menstruation]. Jiang XH, Liu HP, Guo ZY, Meng YY, Zeng CC, Liu SH. Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2010 Dec VIEW
[Comparative observation of the efficacy on acute gouty arthritis between acupuncture combined with infrared irradiation and western medicine]. Zhou L, Xu QF, Zhang WS. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Sep VIEW
[Comparative study on the therapeutic effects of a breathing exercise (qigong), jogging and drug therapy on essential hypertension] Lu ZC Chung Hsi I Chieh Ho Tsa Chih 1987 VIEW
[Clinical study on treatment of obsessive compulsive neurosis by acupoint stimulating control] Feng B, Liu LY, Xu FZ, Chen J, Wang P, Chen W, Yu E Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2005 Sep VIEW
[Clinical study on acupuncture combined with medication in restoration of gastrointestinal functions for postoperative patients with gastric cancer] Yin SH, Du YQ, Liu B. Zhongguo Zhen Jiu. 2009 Jun VIEW
[Clinical study on acupuncture and Tuina for treatment of birth brachial plexus injury]. Luo W, Cheng JZ. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov VIEW
[Clinical randomized controlled trial on ultrashort wave and magnetic therapy for the treatment of early stage distal radius fractures]. Wang GJ, Liu J. Zhongguo Gu Shang. 2012 Jul VIEW
[Clinical randomized controlled study on acupuncture for treatment of peripheral neuropathy induced by chemotherapeutic drugs] Xu WR, Hua BJ, Hou W, Bao YJ. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Jun VIEW
[Clinical practice guideline for postmenopausal osteoporosis with traditional Chinese medicine] Yan-Ming Xie1, Huan Liu1, Jun-Jie Jiang1, Xu Wei2, Hao Shen3, Ying-Jie Zhi1, Jing Sun4, Jin-Yu Li5, Xiao-Xia Bao5, Wei Shi6, Yi-Li Zhang7 Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2021 Nov 1 VIEW
[Clinical observation on treatment of acupuncture for different stages of Bell\'s palsy] Wang Y, Yang J. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Jan VIEW
[Clinical observation on the effect of electroacupuncture of Sanyinjiao (SP 6) on labor] Ma WZ, Zhou PJ, Zhang Y, Yuan Y, Wu Y, Zhao CH, Xia YL. Zhen Ci Yan Jiu. 2010 Jun VIEW
[Clinical observation on simple obesity treated by acupuncture]. Tong J, Chen JX, Zhang ZQ, Liu CS, Pan Y, Zheng J, Yao H. Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Aug VIEW
[Clinical observation on post-stroke shoulder pain treated with balance acupuncture]. Bai Q. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Nov VIEW
[Clinical observation on infantile cerebral palsy treated with quick meridian needling therapy plus scalp acupuncture]. Liu L, Liu LG, Lü M, Ran WJ. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Oct VIEW
[Clinical observation on electroacupuncture for arousing consciousness of comatose patients with severe trauma brain injury]. Zhang YM, Chen AL, Tang CZ, Zhang YQ, Yin HB, Chen SX. Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Apr VIEW
[Clinical observation on effect of electric acupuncture at sishencong in treating insomnia] Tang SC, Liu JM, Liu GL Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2007 Nov VIEW
[Clinical observation on continuous electroacupuncture at Neiguan (PC 6) for arousing consciousness of comatose patients with severe craniocerebral trauma] Peng F, Chen ZQ, Luo JK. Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Jun VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931