Radioactive effect of qigong emitted qi

Author: Zheng Zheng 1//Xu Uousheng 1//Jin Zhihao 1//Zhou Yongyi 2//Xu Qigao 2//Fang Jie 2
Affiliation: Nanjing Qigong Association, Nanjing, China [1] //Dept Physics, Nanjing University, Nanjing, China [2]
Conference/Journal: 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science
Date published: 1990
Other: Pages: 58 , Word Count: 2


No abstract